Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku "Medyk"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Email Drukuj PDF

REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY

DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH

W SŁUPSKU

 

Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) ustala się warunki przyjęcia kandydata do Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku:


1. Postępowanie rekrutacyjne do Wojewódzkiego Zespołu Szkól Policealnych w Słupsku prowadzone jest na wniosek kandydata.

2. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wzór podania do szkoły można pobrać osobiście w sekretariacie bądź ze strony internetowej szkoły.

3. Do publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

- wykształcenie średnie;

- zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w określonym zawodzie;

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien złożyć następujące dokumenty:

- wypełnione podanie,

- 2 zdjęcia (podpisane),

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- kserokopię dowodu osobistego,

- zaświadczenie lekarskie,

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (jeśli dotyczy)

5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na danym kierunku, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

6. Kryteria, o których mowa w pkt. 5 mają jednakową wartość.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

8. Podania o przyjęcie do Szkoły, na wybrany kierunek kształcenia składa się na bieżąco.

9. Ilość wolnych miejsc każdorazowo określa się na nabór w danym roku szkolnym.

10. Rekrutację do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

11. Komisja Rekrutacyjna:

a) weryfikuje wnioski,

b) podaje do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego,

c) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

12. Listy kandydatów przyjętych do Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku umieszczane są na tablicy ogłoszeń na następny dzień, w którym pracowała Komisja Rekrutacyjna.

13. Dyrektor Szkoły wyznacza dodatkowy termin rekrutacji i przedłuża termin składania podań o przyjęcie do Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc.

14. Procedura odwoławcza:

a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

b) w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia.

c) w terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia pełnoletni kandydat może złożyć do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

d) w terminie 7 dni od otrzymania odwołania Dyrektor Szkoły jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

e) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Darmowa nauka!

Nauka w naszej szkole jest darmowa, zawsze i dla wszystkich!